กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 70 คน

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดภูเก็ต โดยมีเส้นทางการศึกษา สถานที่สำคัญภายในเมืองภูเก็ต

ณ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School