คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานวิชาการหลักสูตรโรงเรียนภูเก็ตวิทยลัย

ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School