คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะครู
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ

เกี่ยวกับงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School