ต้อนรับคณะผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ (ห้องเรียนขงจื่อ) ในประเทศไทย
ในงานประชุมและสัมมนาผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ (ห้องเรียนขงจื่อ) แห่งประเทศไทย

ในหัวข้อ “รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนหลังสถานการณ์โรคระบาด”

จัดขึ้นโดยเครือข่ายพันธมิตรเพื่อพัฒนาสถาบันขงจื่อและห้องเรียนขงจื่อแห่งประเทศไทย
กำหนดจัดการประชุมสัมมนาระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2565

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School