นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จำนวน 16 กลุ่ม ที่ผ่านการคัดเลือกรอบข้อเสนอโครงงาน
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ของมหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ณ โรงเรียนเมืองถลาง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School