คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ

คณะผู้บริหาร จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดตาก

ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 4 สิงหาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School