การแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย “ฟ้า-ขาวเกมส์”

ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565

ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School