คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครู

จากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 10 สิงหาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School