คณะผู้บริหารมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กิจกรรม “๙ สัปดาห์ ๙ กิจกรรม รำลึกสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ” ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย”

ณ หน้าเสาธง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 10 สิงหาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School