โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จัดโครงการก้าวสู่มหาวิทยาลัยดังใจฝัน เป็นการสอนเทคนิคการเตรียมตัว

สอบ TGAT2 / A-LEVEL วิชาสังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

โดยวิทยากรครูนาวิน แซ่โค้ว หรือคูพี่วิน

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 11 สิงหาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School