เวลา ๐๗.๐๐ น. ตัวแทนคณะครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

เวลา ๑๗.๓๐ น. ตัวแทนคณะครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 12 สิงหาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School