กิจกรรมเรียนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ณ อาคาร 4 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 15 สิงหาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School