คณะผู้บริหารมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรม“๙ สัปดาห์ ๙ กิจกรรม รำลึกสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ”

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ณ หน้าเสาธง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 15 สิงหาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School