การประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD
ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ปีการศึกษา 2564

โดยมีนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานในการประเมิน
และนางเนตรชนก ทัศนกมล รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเป็นผู้นำเสนอการประเมิน

ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 15 สิงหาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School