ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส เขตภาคใต้ตอนบน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ได้จัดการตัดสินผลการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ประจำปีการศึกษา 2565

โดยมีการแข่งขันคลิปวิดีโอภาษาฝรั่งเศส ระดับศูนย์เครือข่ายฯ (เขตจังหวัดภูเก็ต-พังงา)

ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 17 สิงหาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School