พิธีมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

โครงการ "LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเยาวชน" ประจำปี 2565

จำนวน 15 ทุน ทุนละ 8,000 บาท (ทุนต่อเนื่อง) รวมเป็นเงิน 120,000 บาท

ณ ห้องประชุมแนะแนว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 17 สิงหาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School