วง Need Band วงดนตรีนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ร่วมแสดงดนตรีในเทศกาล “ไหว้พ้อต่อก๋งบางเหนียว” กิจกรรมงานพ้อต่อบางเหนียว

ณ เวทีหลัก ชุมชนบางเหนียว ถนนตะกั่วทุ่ง จังหวัดภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 16-26 สิงหาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School