กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)

จัดกิจกรรมวันภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (เทศกาลทะนะบะตะ)

โดยมี ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน เป็นประธานในพิธี และทุกคนยังร่วมงานยังสามารถเขียนคำอธิษฐาน
หรือความตั้งใจลงบนกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือที่เรียกว่า ทังซะคุ 「短冊」เมื่อเขียนเสร็จก็จะนำไปห้อยเอาไว้บนกิ่งไม้ไผ่

ณ ลานหงษ์หยกอนุสรณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 19 สิงหาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School