การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ชี้แจ้งการทำงานและรายละเอียดต่าง ๆ ในปีบริหาร 2561-2563
โดยคุณจันทร์เพ็ญ ตันอธิคม นายกสมาคม

และการเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ปีบริหาร 2565-2567
ได้แก่ คุณรัชนีกร ทองทิพย์ รับตำแหน่งนายกสมาคม

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 21 สิงหาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School