คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ที่ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ
เรื่อง "ความเพียร ซื่อตรง เป็นสุภาพชน คือนวัตกรรมเพื่อการสืบสาน รักษา และต่อยอด"

ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 22 สิงหาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School