งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/โรงเรียนสีขาว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

จัดกิจกรรมสร้างกระแสรณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลจากกัญชาและยาเสพติด

โดยมีนายไพฑูรย์ บุษยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
จัดกิจกรรมโดย นายธันญากรณ์ เพ็งพิศ หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/โรงเรียนสีขาว
และคณะนักเรียนแกนนำโรงเรียนสีขาว มีตัวแทนนักเรียนชั้น ม.1 เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ณ ห้องสมาร์ทรูม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School