งานแนะแนวโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จัดกิจกรรมเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกียวกับเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียน

โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรม

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันที่ 26 สิงหาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School