โครงห้องเรียนพิเศษ English Program นำนักเรียน ม.5/5 (EPSM)

เข้าค่ายโครงการพัฒนาทักษะปฎิบัติการและการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 28 สิงหาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School