มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียน

กิจกรรมส่งเสริมการออม ปีการศึกษา 2564

รางวัลครูออมดีเด่น ระดับเหรียญทอง รางวัลนักเรียนออมดีเด่น ระดับเหรียญทอง
รางวัลครูออมสม่ำเสมอ รางวัลนักเรียนออมสม่ำเสมอ

ณ หน้าเสาธง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School