กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ร่วมส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 2565

นวัตกรรมเทคโนโลยี 46ICT พัฒนาสู่มาตรฐานสากล
(46ICT Innovative Technology to International Standards)

ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม และ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School