กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรและรางวัลแสดงความยินดี
ให้กับนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันทักษะภาษาจีน

ณ หน้าเสาธง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 31 สิงหาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School