กิจกรรม English Camp กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

นำนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (EP และ Intensive Chinese Program (ICE)

ห้อง ม.1/4, 1/5 และ 1/6 จำนวน 90 คน

ณ โรงแรมดารา จังหวัดภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ถึง 1 กันยายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School