กิจกรรม English Camp กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

นำนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) และ Intensive Chinese Program (ICE)

ห้อง ม.4/4, 4/5 และ 4/6 จำนวน 84 คน

ณ โรงแรมดารา จังหวัดภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School