โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

จัดกิจกรรม PKW Family Run #2 โดยมี ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ภูเก็ตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี

เพื่อส่งเสริมนักเรียนในการออกกำลังกาย และเสริมสร้างสุขภาพอนามัย ของคณะครูและนักเรียน ที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
และสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียน

ณ เขื่อนบางวาด จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 3 กันยายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School