กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับห้องเรียนที่ชนะการประกวดพานไหว้ครู

ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดไปแล้วเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565

ณ ใต้อาคาร 3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 5 กันยายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School