กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

จัดกิจกรรม English Camp (สำหรับนักเรียนห้องเรียนทั่วไป)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ตามความสมัครใจ)

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสื่อสาร และเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ โดยมีนักเรียนที่สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 91 คน

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School