กิจกรรมเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ

จัดโดยศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดภูเก็ต (โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย)

มีครูแนะแนว/ครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว ระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียน
สังกัดศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดภูเก็ต จำนวน 7 โรงเรียน โรงเรียนขยายโอกาส
สังกัดเทศบาลและสังกัด อบจ. 7 โรงเรียน และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36
รวมจำนวนครู 30 คน เข้าร่วม

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันที่ 6 กันยายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School