วัดโฆษิตวิหาร ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสวัดโฆษิตวิหาร
และพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี โดยมีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาจำนวน 11 ทุน

ทุนละ 1,000 บาท รวมเงินจำนวนทั้งสิ้น 11,000 บาท

ณ วัดโฆษิตวิหาร ภูเก็ต

วันที่ 3 กันยายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School