โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ณ พิพิธภัณฑ์เพอรานากัน บ้านย่าจัน ย่ามุก อนุสรณ์สถานถลางชนะศึก (ทุ่งถลาง) วัดม่วงโกมารภัจจ์ พิพิธภัณฑ์ถลาง บ้านพระยาวิชิตสงคราม

วันที่ 7 กันยายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School