ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย,
รองผู้อำนวยการเนตรชนก ทัศนกมล และรองผู้อำนวยการบรรจง หนูไชยา

มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดี ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

ณ ใต้อาคาร 3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 7 กันยายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School