ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และรองผู้อำนวยการเนตรชนก ทัศนกมล

มอบเกียรติบัตร และแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่เข้าร่วม
การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 2565
“นวัตกรรม เทคโนโลยี 46ICT พัฒนาสู่มาตรฐานสากล”
(46ICT Innovative Technology to International Standards)

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม และ มหาวิทยาลัยพะเยา

ณ ใต้อาคาร 3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 8 กันยายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School