ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ร่วมต้อนรับ นางสาวเอมิกา คงกาญจน์ หรือ Miss Emma Colombo

นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศอิตาลี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน และเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติ ของมูลนิธิการศึกษา และวัฒนธรรม สัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)

ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 - 27 มกราคม 2566 ซึ่งนักเรียนแลกเปลี่ยนจะเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

ณ หน้าเสาธง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 9 กันยายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School