มูลนิธิสตรีนานาชาติได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา
ในจังหวัดภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2565

นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องและทุนใหม่
ทั้งสิ้นรวม 21 ทุน เป็นเงิน 232,000 บาท

และนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง 4 ปี
ปีละ 25,000 บาท จนจบการศึกษา 1 ทุน

ณ หอประชุมใหญ่ (มะฮอกกานี) โรงเรียนสตรีภูเก็ต

วันที่ 7 กันยายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School