กิจกรรมมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนในกิจกรรมยอดนักอ่าน
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ณ ใต้อาคาร 3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 9 กันยายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School