โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นสนามสอบแข่งขัน ASMO
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

ณ หน้าเสาธง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 11 กันยายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School