นายบรรจง หนูไชยา รองผู้อำนวยการโงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และนายไพฑูรย์ บุษยา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นประธาน

งานประชุมสัมมนา วางแผนการเรียนให้กับนักเรียน โดยเครือข่ายผู้ปกครอง
ระดับชั้น ม.6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

โดยคุณภัสริญ ใจเย็น เลขานุการเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมกับคณะกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองระดับ
ชั้น ม.6 ร่วมจัดงานสัมมนาวางแผนการเรียนให้กับ นักเรียน (สำหรับผู้ปกครอง)
โดยคุณสุธี อัศววิมล ออนดีมานต์ เพื่อแนะนำการเตรียมตัวสอบของนักเรียนอาชีพในอนาคต
และการจัดการความเครียดในการเตรียมตัวสอบ ที่ผู้ปกครองสามารถสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของนักเรียน

ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 11 กันยายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School