กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

การประกวดมารยาทไทย (รอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์) ในโครงการเท่อย่าไทย
โดยไฟ-ฟ้า ทีทีบี ครั้งที่ 50 ประจำพุทธศักราช 2565

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 12 กันยายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School