กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

การประกวดอ่านฟังเสียง (รอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์) ในโครงการเท่อย่างไทย
โดยไฟ-ฟ้า ทีทีบี ครั้งที่ 50ประจำพุทธศักราช 2565

ณ ห้องภาษาไทย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 13 กันยายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School