โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเข้ารับการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2565 สหวิทยาเขตเทพกระษัตรี

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School