การจัดกิจกรรมโครงการฝึกปฏิบัติ การใช้ MOE Safety Platform

สำหรับตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน ครูที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ SC Operator
และเจ้าหน้าที่ SC Action ของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คณะผู้บริหารโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในกิจกรรมครั้งนี้

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 14 กันยายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School