คณะครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู

ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 10 กันยายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School