ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย, รองผู้อำนวยการเนตรชนก ทัศนกมล
พร้อมด้วยตัวแทนครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดําเนินงานและการสร้างความรู้ความเข้าใจผู้บริหารโรงเรียน และ
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแกนนําโรงเรียนศูนย์โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

ในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษาของเครือข่ายภาคใต้ตอนบน และภาคใต้ต้อนล่าง

ณ โรงแรมชฎา แอท นคร และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระหว่างวันที่ 9 -13 กันยายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School