คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ

ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนทุงใหญ่วิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารงานโครงการห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 14 กันยายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School