คณะครู และนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมมุทิตาจิต

คุณครูที่เกษียณอายุราชการ ครูปฏิญญา สมบูรณ์ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
“60 ปีที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

ณ โดมกีฬา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 15 กันยายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School