คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)

ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง และการดำเนินงาน
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง ปีการศึกษา 2565

ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาฝรั่งเศส รวมทั้งการปฏิบัติงานสอนของครูเจ้าของภาษา

ณ ห้องชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 16 กันยายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School